Driada.eu

Drewno z duszą

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.driada.eu oraz świadczenia usług przez Pracownię Driada Drewno z Duszą

 

I Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania z serwisu www.driada.eu oraz sposób świadczenia usług oraz sprzedaży prowadzonej drogą elektroniczną przez Pracownię Driada Drewno z Duszą.
 2. Operatorem strony www.driada.eu jest firma Driada Lidia Zenkner wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Kwiatowa 5a, 05-410 Józefów, NIP: 532 193 21 12, nazywana dalej Sprzedawcą.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

II Zasady korzystania z Serwisu www.driada.eu

 

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, wyglądu strony internetowej, a także do formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w szczególności zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

III Warunki świadczenia usług

 

 1. Wszystkie produkty wykonywane są na zamówienie. Cechy szczególne zamawianego wyrobu (m. in. materiał, wymiar, kształt, kolor) są uzgadniane na etapie projektu i wyceny.
 2. Zapytania ofertowe można składać mailowo pod adresem driada.drewnozdusza@gmail.com
 3. Zapytanie powinno zawierać wszystkie informacje i parametry niezbędne do sporządzenia wyceny, a w szczególności: rodzaj wyrobu, wymiary, kolor, model lub preferowane cechy oraz informację o sposobie odbioru (osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź spedycyjnej).
 4. Oferta w postaci Wyceny przesyłana jest na podany adres e-mail bez zbędnej zwłoki, ewentualnie Klient może zostać uprzednio poproszony o uzupełnienie brakujących informacji.
 5. Termin ważności wyceny wynosi 5 dni od daty przesłania oferty Klientowi. Po tym terminie wszelkie informacje zawarte w wycenie podlegają ponownemu ustaleniu.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez akceptację przez Klienta parametrów produktu, cen oraz terminu i warunków odbioru lub dostawy w formie pisemnej na powyższy adres mailowy.
 7. Jako potwierdzenie złożenia zamówienia Klient otrzymuje fakturę pro-forma, zawierającą listę zamawianych produktów, koszty dostawy towarów, adres wysyłki, kwotę do zapłaty oraz termin płatności.
 8. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dane i parametry zamówienia zamieszczone na fakturze pro-forma są zgodne z jego preferencjami. Wszelkie zmiany w zamówieniu dokonane po wpłacie całości kwoty bądź zadatku mogą skutkować koniecznością sporządzenia ponownej wyceny, co może się wiązać ze zwiększeniem ceny i/lub czasu realizacji.

 

IV Płatności oraz dostawa Towarów

 

 1. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do wpłaty należności za zamawiane produkty oraz dostawę w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro-forma. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 2. Płatności należy dokonać na konto bankowe wskazane na fakturze pro-forma lub gotówką w siedzibie Firmy.
 3. Istnieje możliwość podzielenia należności z tytułu zakupu towarów oraz dostawy na dwie równe części – jedną w formie zadatku wynoszącego 50% wartości zamówienia, płatną w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro-forma oraz drugą, płatną po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru lub wysyłki.
 4. Zadatek, zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego, nie podlega zwrotowi. Zatem w momencie odstąpienia od umowy praz Klienta, zadatek ulega przepadkowi. Rezygnacja przez Klienta z realizacji części zamówienia po wpłacie zadatku nie skutkuje jego zwrotem, a jedynie zaliczeniem na poczet realizacji pozostałej części zamówienia. Jeżeli wysokość zadatku przekracza pozostałą wartość zamówienia, nadwyżka nie podlega zwrotowi. W razie zmiany zawartości zamówienia, zmianie mogą ulec zarówno ceny jak i termin realizacji, sporządzana jest zatem ponowna wycena z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Klienta oraz aktualnych cen surowców.
 5. Termin realizacji określony w ofercie liczony jest od daty zaksięgowania należności lub zadatku na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności wskazanego na fakturze pro-forma, ustalony termin zostaje unieważniony. Zatem jeżeli Klient ponowi chęć zawarcia umowy, wszystkie elementy oferty, w tym ceny i czas realizacji, podlegają ponownemu ustaleniu.
 6. Termin realizacji jest to przewidywany termin przekazania zamówienia do odbioru lub wysyłki. Do terminu realizacji nie wlicza się czas transportu i dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie dostawcy, w tym za nieodebranie przez dostawcę z siedziby Firmy przesyłek w zamówionym terminie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji może ulec wydłużeniu na skutek okoliczności takich jak: zwłoka w dostawie materiałów, długotrwały brak wybranych elementów lub preparatów w hurtowniach, klęski żywiołowe, nieszczęśliwe wypadki, nałożona kwarantanna itp., za które nie można przypisać Sprzedawcy winy w oparciu o obowiązującą w obrocie gospodarczym miarę staranności. W takim wypadku Klient jest powiadamiany o przewidywanym opóźnieniu przed upływem terminu realizacji zamówienia.
 8. Warunkiem wydania lub wysyłki towaru jest uregulowanie całości kwoty za towar oraz przesyłkę. Nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.
 9. W przypadku płatności w dwóch częściach, Klient jest powiadamiany w formie mailowej o gotowości Towaru oraz o przewidywanym terminie przekazania zamówienia do wysyłki. Klient jest zobowiązany uiścić wpłatę w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia. Nieopłacenie 100% wartości zamówienia w tym terminie może skutkować opóźnieniem wysyłki Towaru.
 10. Dostarczenie Towaru następuje na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej. Koszt transportu zawarty jest każdorazowo w wycenie. Cena transportu nie obejmuje wniesienia i montażu dostarczanych produktów (chyba, że oferta stanowi inaczej).
 11. O wysyłce Towaru Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku standardowych przesyłek kurierskich, kurier podejmuje dwukrotną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki dwukrotnie awizowanej, zostaje ona zwrócona do nadawcy i ponowne nadanie wiąże się z uiszczeniem przez Klienta opłaty za ponowną wysyłkę. W przypadku przesyłek gabarytowych, Klient otrzymuje dodatkowo telefoniczne powiadomienie o planowanej dostawie. Jeżeli oferta nie zawierała usługi wniesienia przesyłki gabarytowej, Klient ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej osoby lub osób dorosłych do odbioru zamówienia. W przypadku nieobecności odbiorcy lub odmowy wniesienia przesyłki przez odbiorcę, zostaje ona zwrócona do nadawcy. Koszt ponownej wysyłki towaru ponosi Kupujący. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres wysyłki lub nieprawidłowy telefon kontaktowy. Jeżeli w wyniku podania przez Klienta błędnych danych teleadresowych konieczna będzie ponowna wysyłka Towaru, koszt ponownego wysłania lub przekierowania przesyłki ponosi Klient.
 12. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru Towaru przez Klienta w siedzibie firmy, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu odbioru.
 13. W przypadku zadeklarowania odbioru osobistego, Klient jest zobowiązany zgłosić się po odbiór Towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o gotowości Towaru do odbioru. Nieodebranie zamówienia w tym terminie może skutkować naliczeniem opłaty za magazynowanie Towaru, o wysokości której Klient zostaje poinformowany drogą mailową. Sprzedawca nie odpowiada za zmiany właściwości Towaru wynikające z przechowywania w stanie zapakowanym przez okres dłuższy niż 14 dni, wynikającego z nieodebrania przez Klienta gotowego zamówienia.
 14. Zamówienie nieodebrane lub nieopłacone (w przypadku wpłaty zadatku) w przeciągu trzech miesięcy od daty powiadomienia Klienta o gotowości do odbioru lub wysyłki, zostaje uznane za porzucone i w związku z tym zutylizowane. Kwota wpłacona za zamówienie ulega w takim przypadku przepadkowi.
 15. Chwilą wydania Towaru jest moment przekazania towaru Klientowi.
 16. Klient powinien sprawdzić i obejrzeć towar w momencie odbioru, celem stwierdzenia czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy w obecności przewoźnika spisać protokół szkody.
 17. Jedynie prawidłowo sporządzony protokół, przesłany listownie lub drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki, jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu usunięcia uszkodzeń transportowych. W przypadku niedostarczenia w wymienionym terminie protokołu, uszkodzenia mechaniczne traktowane są jako powstałe w trakcie użytkowania i nie podlegają bezpłatnej naprawie.

 

V Gwarancja

 

 1. Na produkty udzielana jest 6-miesięczna gwarancja producenta. Kartą gwarancyjną jest paragon lub faktura VAT, którą Klient otrzymuje w formie elektronicznej lub papierowej po opłaceniu zamówienia.
 2. W przypadku wyrobów impregnowanych, dopuszcza się wystawienie drewna na działanie czynników atmosferycznych takich jak opady atmosferyczne, słońce, wiatr. Nie należy natomiast dopuszczać do stałego kontaktu drewna z wilgotnym podłożem, w szczególności z glebą.
 3. Po otrzymaniu przesyłki należy niezwłocznie rozpakować towar, w szczególności usunąć folię stretch i/lub folię bąbelkową. Długotrwałe przechowywanie drewna pod folią może prowadzić do jego odkształceń lub odbarwień, które nie są wadą produktu, lecz wynikają z niewłaściwego przechowywania.
 4. W przypadku wyrobów nieimpregnowanych, przed wystawieniem ich ma działanie czynników atmosferycznych i/lub wilgoci należy bezwzględnie zabezpieczyć całość preparatem do tego przeznaczonym.
 5. Przed umieszczeniem ziemi w donicach należy upewnić się, że pomiędzy ziemią a drewnem jest nieprzerwana warstwa folii hydroizolacyjnej. W przypadku, gdy zamówienie nie zawierało wszycia folii, należy bezwzględnie zabezpieczyć wnętrze donicy grubą folią lub wkładem z tworzywa przed umieszczeniem ziemi w donicy. Jeżeli Klient decyduje się na wykonanie w folii otworów drenażowych, powinny się one znajdować w obrębie szczelin w dnie donicy.
 6. Impregnację należy ponawiać regularnie, w szczególności w przypadku stwierdzenia śladów przesuszenia, odbarwienia lub uszkodzenia powłoki. Zalecane jest przeprowadzenie przeglądu stanu powłoki oraz ponownego zabezpieczenia drewna impregnatem przynajmniej raz do roku.
 7. W przypadku, gdy na życzenie Klienta impregnacja była przeprowadzona z użyciem innego preparatu niż widniejące w ofercie Pracowni, Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu wynikające z rodzaju lub jakości użytego preparatu.
 8. W przypadku skrzyń zamykanych na zawiasy, ewentualna wyściółka z folii ma za zadanie chronić drewno wewnątrz skrzyni przed wpływem gromadzącej się wody opadowej. Nie zapewnia ona natomiast 100% wodoszczelności skrzyni (zwłaszcza w przypadku wieka, z uwagi na obecność ruchomych zawiasów). Dlatego jeżeli skrzynia ma być wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, przedmioty przechowywane w niej (narzędzia, zabawki itp.) powinny być przystosowane do użytku na zewnątrz lub przechowywane w wodoszczelnym pokrowcu (w szczególności poduszki, koce). 
 9. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:
  • użytkowania przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem,
  • wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
  • szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia lub składowania przedmiotów przez Klienta,
  • szkód powstałych na skutek niedopełnienia zaleceń odnośnie konserwacji produktów.
 10. Za wadę nie zostaną uznane:
 • nieodpowiedni dobór przez Kupującego kolorystyki (kolory na zdjęciach, mogą różnić się od wykonanych wyrobów w rzeczywistości – efekt końcowy wybarwienia zależy od wielu czynników, w tym gatunku i naturalnego odcienia drewna),
 • błędne wymierzenie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną preferowanych wymiarów (istnieje możliwość wprowadzenia poprawek na koszt Klienta, o ile jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych),
 • nieszczelność hydroizolacji w przypadku elementów ruchomych jak pokrywy/zawiasy,
 • widoczne promienie rdzeniowe drewna jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji wyrobów drewnianych,
 • właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,
 • naturalny zapach wyrobów impregnowanych, który może się utrzymywać do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania,
 • dopuszczalne różnice w odcieniu elementów drewnianych (drewno jako materiał naturalny posiada zróżnicowane odcienie zależne od jego naturalnych warunków siedliskowych),
 • różnice w kolorystyce ze względu na usłojenie drewna,
 • zdrowe sęki, które nie są usuwane przy produkcji,
 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie.

 

VI Reklamacje i zwroty

 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać mailowo pod adresem: driada.drewnozdusza@gmail.com
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać:
 • imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy,
 • dane kontaktowe,
 • numer zamówienia (faktury pro-forma),
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu oraz odbioru towaru,
 • protokół szkody (jeżeli został spisany),
 • zdjęcia wady/uszkodzenia,
 • żądanie reklamacyjne (wymiana towaru, naprawa towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona drogą mailową w terminie 14 dni.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Klient zobowiązany jest dostarczyć uszkodzony towar do siedziby Firmy osobiście lub za pośrednictwem dowolnego przewoźnika. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wysyłką (dopuszcza się użycie pierwotnego opakowania, o ile jego stan po rozpakowaniu przesyłki pozwala na ponowne wykorzystanie). Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 21 dni od daty dostarczenia reklamowanego przedmiotu, o czym klient zostaje poinformowany drogą mailową.
 4. Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego bądź naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Wyroby produkowane w pracowni Driada wykonywane są na specjalne zamówienie według potrzeb klienta. W myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Towaru czy operatorom systemów płatności.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej; dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności pod adresem https://driada.eu/polityka-prywatnosci-2/

 

VIII Postanowienia końcowe

 

 1. Składając Zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w całości.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych/w trakcie realizacji.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
Driada.eu